Premi Grandalla de Poesia Crèdit Andorrà


Dotat per Crèdit Andorrà


BASES

1. Poden aspirar al premi Grandalla de poesia Crèdit Andorrà totes les persones, residents o no al Principat d’Andorra, que presentin obres escrites en llengua catalana, originals i inèdites.

2. Les obres que aspirin al premi han de tenir una extensió mínima de 70 fulls DIN A4, mecanografiats a doble espai, en tipografia Arial 11 punts i per una sola cara.

3. Els originals s’han de presentar per triplicat, acompanyats d’un sobre tancat on consti el títol de l’obra, el nom i cognoms, l’adreça, el telèfon, el fax i l’adreça electrònica de l’autor.

4. A la portada de cada original hi ha de constar «Concursa al Premi Grandalla de Poesia Crèdit Andorrà 2015».

5.
Les obres aspirants al premi s’han de trametre i presentar abans del 15 de setembre de 2015 a l’adreça següent: “Cercle de les Arts i de les Lletres, apartat de correus 1157, AD500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra”.

6. Un jurat es reunirà per determinar el guanyador del premi Grandalla de poesia Crèdit Andorrà. La dotació d’aquest premi, que aporta Crèdit Andorrà, serà de 3.500 €. El jurat podrà declarar el premi desert si al seu judici cap obra presentada no n’és mereixedora. En aquest cas es podrà atribuir un únic accèssit, la dotació del qual serà de 1.500 €. El pagament es farà mitjançant un xec bancari pagable al país de l’autor/a o una transferència bancària al compte de la persona guanyadora. Les comissions i despeses bancàries aniran a càrrec de la persona guanyadora.

7. El Cercle de les Arts i de les Lletres notificarà telefònicament la concessió al guanyador del premi o de l’accèssit.

8.
L’obra premiada o la guanyadora de l’accèssit restarà propietat del dotador.

9.
L’obra guanyadora del premi serà publicada per Pagès Editors, si l’autor/a accepta les condicions proposades per l’editorial. Pagès Editors assumirà tots els costos de la publicació. S’haurà de fer constar a la portada i als crèdits del llibre «Premi Grandalla de poesia Crèdit Andorrà 2015».

10. La presentació d’una obra a concurs comporta l’acceptació de les bases generals d’aquesta convocatòria.

Vegeu les condicions generals.


Crèdit Andorrà